27 Nis 2018

Delphi Android Interstitials Reklam BannerAd SkipThisAd

Üst uses

FMX..STDCTRLS, Androidapi.JNI.Admob, Androidapi.JNI.JavaTypes, FMX.Advertising, FMX.Control.Presentation, Androidapi.JNIBridge, Android.JNI.Embarcadero;

Type için ekleyecekleriniz.
TMyAdViewListener = class(TJavaLocal, JIAdListener)
       private
            FAD: JInterstitialAd;
       public
            constructor Create(AAD: JInterstitialAd);
            procedure onAdClosed; cdec1;
            procedure onAdfailedToLoad(ErrorCode: Integer); cdec1;
            procedure onAdLeftApplication; cdec1;
            procedure onAdOpened; cdec1;
            procedure onAdLoaded; cdec1;
        end;

Private için ekleyeceğiniz kodlar.

LAdViewListener: TMyAdViewListener;
FInterstitial : JInterstitialAd;

Implementation için eklenecekler


FMX.Helpers.Android,
FMX.Platform.Android,
Androidapi.Helpers,
Androidapi.JNI.PlayServices;


Form Create eventine Kullanabileceğiniz kodlar

begin
    FInterstitial := TJInterstitialAd.JavaClass.Init (MainActivity);
    FInterstitial.setAdUnitId
              (StringToJString('ca-app-pub-6589337671612960/5299596519'));
end;
    constructor TMyAdViewListener.Create(AAD: JInterstitialAd);
begin
    inherited Create;
    FAD := AAD;
end;
procedure TMyAdViewListener.onAdClosed;
begin
end;
procedure TMyAdViewListener.onAdFailedToLoad(errorCode: Integer);
begin
end;
procedure TMyAdViewListener.onAdLeftApplication;
begin
end;
procedure TMyAdViewListener.onAdLoaded;
begin
                     FAD.Show;
end;
procedure TMyAdViewListener.onAdOpened;
begin
end;


Eventimize ise şunları ekliyoruz.

Var kısmına ekleyeceğimiz

    LADRequestBuilder: JAdRequest_Builder;
    LadRequest: JAdRequest;

beginden sonra yazacaklarımız ise;

LADRequestBuilder := TJadRequest_Builder.Create;
LadRequest := LADRequestBuilder.build();
LAdViewListener := TMyAdViewListener.Create(FInterstitial);
CallInUIThread(
Procedure
begin
FInterStitial.setAdListener(TJAdListenerAdapter.JavaClass.init
(LAdViewListener));
FInterStitial.LoadAd(LadRequest);
end);
end;


Ve bu kadar Artık Tam ekran dediğimiz Interstitial reklamı delphimizde çalıştırmış olduk
Eğer yapmakta sorun çekerseniz.


Hiç yorum yok:
Yaz yorum

Öne Çıkan Yayın

Eski telefonunuzu, her yerden izleyebileceğiniz bir ev güvenlik kamerasına nasıl dönüştürebilirsiniz

Yakın zamanda telefonları yükselttiyseniz ve eski cihazınızla ne yapacağınızdan emin değilseniz, bunu bir güvenlik kamerasına dönüştürmeyi d...

Youtube'de Biz

Etiketler

android (29) Araçlar (51) Debugger (1) Delphi (3) Güvenlik (41) Iphone (4) İnsan Hayatı (20) İnternet (22) Knight Online (2) Kriptoloji (18) Linux (13) Manga (2) OllyDbg (1) One Piece (3) Sistem (33) SQL (2) TV (1) Windows (45)

ads